ข้อมูลเปิดสำหรับประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.03)


การค้นหาขั้นสูง

เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ สำนัก/กอง แผนงาน ประเภทครุภัณฑ์ โครงการ ปีที่ 1 งบตามแผน ปีที่ 1 งบที่อนุมัติ ปีที่ 1 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 1 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 1 สถานะ ปีที่ 1 ปีที่ 2 งบตามแผน ปีที่ 2 งบที่อนุมัติ ปีที่ 2 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 2 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 2 สถานะ ปีที่ 2 ปีที่ 3 งบตามแผน ปีที่ 3 งบที่อนุมัติ ปีที่ 3 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 3 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 3 สถานะ ปีที่ 3 ปีที่ 4 งบตามแผน ปีที่ 4 งบที่อนุมัติ ปีที่ 4 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 4 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 4 สถานะ ปีที่ 4 ปีที่ 5 งบตามแผน ปีที่ 5 งบที่อนุมัติ ปีที่ 5 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 5 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 5 สถานะ ปีที่ 5 ที่มาของงบประมาณ ไฟล์
เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ สำนัก/กอง แผนงาน ประเภทครุภัณฑ์ โครงการ ปีที่ 1 งบตามแผน ปีที่ 1 งบที่อนุมัติ ปีที่ 1 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 1 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 1 สถานะ ปีที่ 1 ปีที่ 2 งบตามแผน ปีที่ 2 งบที่อนุมัติ ปีที่ 2 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 2 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 2 สถานะ ปีที่ 2 ปีที่ 3 งบตามแผน ปีที่ 3 งบที่อนุมัติ ปีที่ 3 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 3 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 3 สถานะ ปีที่ 3 ปีที่ 4 งบตามแผน ปีที่ 4 งบที่อนุมัติ ปีที่ 4 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 4 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 4 สถานะ ปีที่ 4 ปีที่ 5 งบตามแผน ปีที่ 5 งบที่อนุมัติ ปีที่ 5 ภาพก่อนดำเนินการ ปีที่ 5 ภาพหลังดำเนินการ ปีที่ 5 สถานะ ปีที่ 5 ที่มาของงบประมาณ ไฟล์