ร่วมเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม


แบบฟอร์มเสนอโครงการ

คำถาม ท่านมีความประสงค์จะเสนอโครงการใด เพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองมหาสารคาม