ข้อมูลเปิดสำหรับประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.02)


การค้นหาขั้นสูง

เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ สำนัก/กอง แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทงบประมาณ ปีที่ 1 งบประมาณ ปีที่ 1 ปีที่ 2 งบประมาณ ปีที่ 2 ปีที่ 3 งบประมาณ ปีที่ 3 ปีที่ 4 งบประมาณ ปีที่ 4 ปีที่ 5 งบประมาณ ปีที่ 5 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานะ ที่มาของงบประมาณ ไฟล์ พิกัด รายละเอียดสถานที่
เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ สำนัก/กอง แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทงบประมาณ ปีที่ 1 งบประมาณ ปีที่ 1 ปีที่ 2 งบประมาณ ปีที่ 2 ปีที่ 3 งบประมาณ ปีที่ 3 ปีที่ 4 งบประมาณ ปีที่ 4 ปีที่ 5 งบประมาณ ปีที่ 5 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานะ ที่มาของงบประมาณ ไฟล์ พิกัด รายละเอียดสถานที่