business

จำนวนเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น

27 รายการ
business

...

... ...
business

...

... ...
business

...

... ...

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.02 และ ผ.03)

เลือกเล่มแผน: เลือกสถานะดำเนินการ:
จำนวนโครงการต่อสำนัก/กอง (ผ.02 และ ผ.03)

งบประมาณตามแผนต่อสำนัก/กอง (ผ.02 และ ผ.03)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02

เลือกเล่มแผน: เลือกสถานะดำเนินการ:
จำนวนโครงการต่อสำนัก/กอง ผ.02
งบประมาณตามแผนต่อสำนัก/กอง ผ.02

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.03

เลือกเล่มแผน: เลือกสถานะดำเนินการ:
จำนวนโครงการต่อสำนัก/กอง ผ.03
งบประมาณตามแผนต่อสำนัก/กอง ผ.03

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน (ผ.02 และ ผ.03)

จำนวนโครงการต่อสำนัก/กอง (ผ.02 และ ผ.03)
งบประมาณตามแผนต่อสำนัก/กอง (ผ.02 และ ผ.03)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน ผ.02

จำนวนโครงการต่อสำนัก/กอง ผ.02
งบประมาณตามแผนต่อสำนัก/กอง ผ.02

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน ผ.03

จำนวนโครงการต่อสำนัก/กอง ผ.03
งบประมาณตามแผนต่อสำนัก/กอง ผ.03