ข้อมูลเปิดสำหรับประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

คำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ผ.02)

# วันที่ทำเรื่อง ประเภท เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน โครงการ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ใหม่) เหตุผลในการแก้ไข / เปลี่ยนแปลงแผน ปีที่ 1 (พ.ศ.) งบประมาณเดิม ปีที่ 1 (บาท) งบประมาณใหม่ ปีที่ 1 (บาท) ปีที่ 2 (พ.ศ.) งบประมาณเดิม ปีที่ 2 (บาท) งบประมาณใหม่ ปีที่ 2 (บาท) ปีที่ 3 (พ.ศ.) งบประมาณเดิม ปีที่ 3 (บาท) งบประมาณใหม่ ปีที่ 3 (บาท) ปีที่ 4 (พ.ศ.) งบประมาณเดิม ปีที่ 4 (บาท) งบประมาณใหม่ ปีที่ 4 (บาท) ปีที่ 5 (พ.ศ.) งบประมาณเดิม ปีที่ 5 (บาท) งบประมาณใหม่ ปีที่ 5 (บาท) ประกาศใช้ ณ วันที่ ไฟล์