ข้อมูลเปิดสำหรับประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบประมาณโครงการ (ผ.03)


ค้นหา


โครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นปีที่1/ครั้งที่1 ได้มาในปี มีดังนี้

ลำดับ เล่ม ยุทธ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทครุภัณฑ์ ได้มาในปี งบตามแผน ปีที่1/ครั้งที่1 (บาท) งบที่อนุมัติ ปีที่1/ครั้งที่1 (บาท) ภาพก่อนดำเนินการ ภาพหลังดำเนินการ สถานะดำเนินการ ประชาชนแสดงความคิดเห็น

โครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นปีที่2/ครั้งที่2 ได้มาในปี มีดังนี้

ลำดับ เล่ม ยุทธ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทครุภัณฑ์ ได้มาในปี งบตามแผน ปีที่2/ครั้งที่2 (บาท) งบที่อนุมัติ ปีที่2/ครั้งที่2 (บาท) ภาพก่อนดำเนินการ ภาพหลังดำเนินการ สถานะดำเนินการ ประชาชนแสดงความคิดเห็น

โครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นปีที่3/ครั้งที่3 ได้มาในปี มีดังนี้

ลำดับ เล่ม ยุทธ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทครุภัณฑ์ ได้มาในปี งบตามแผน ปีที่3/ครั้งที่3 (บาท) งบที่อนุมัติ ปีที่3/ครั้งที่3 (บาท) ภาพก่อนดำเนินการ ภาพหลังดำเนินการ สถานะดำเนินการ ประชาชนแสดงความคิดเห็น

โครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นปีที่4/ครั้งที่4 ได้มาในปี มีดังนี้

ลำดับ เล่ม ยุทธ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทครุภัณฑ์ ได้มาในปี งบตามแผน ปีที่4/ครั้งที่4 (บาท) งบที่อนุมัติ ปีที่4/ครั้งที่4 (บาท) ภาพก่อนดำเนินการ ภาพหลังดำเนินการ สถานะดำเนินการ ประชาชนแสดงความคิดเห็น

โครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นปีที่5/ครั้งที่5 ได้มาในปี มีดังนี้

ลำดับ เล่ม ยุทธ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทครุภัณฑ์ ได้มาในปี งบตามแผน ปีที่5/ครั้งที่5 (บาท) งบที่อนุมัติ ปีที่5/ครั้งที่5 (บาท) ภาพก่อนดำเนินการ ภาพหลังดำเนินการ สถานะดำเนินการ ประชาชนแสดงความคิดเห็น